Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia: 04. 01. 2021

Úvod
Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“) opisujú, ako spoločnosť webmario trade * s.r.o. („Ďalej len webmario *“) zhromažďuje, používa a zdieľa osobné informácie používateľov webových stránok. Webmario * je jediným vlastníkom informácií zhromaždených na stránkach prostredníctvom vášho používania služieb webmario *. Tieto informácie nebudeme predávať, zdieľať ani prenajímať iným subjektom odlišným spôsobom od toho, ktorý sa uvádza v týchto zásadách.

E-shop portály:Reprezentačné portály:Študentské portály:
webmario.sk webmario.skFel1.cz
webmario-trade.cz webmario.czStudy.Fel1.cz
bymy.cz
abctisk.cz

Ďalej spoločnosť webmario-trade * s.r.o. rešpektuje vaše súkromie a zaviazala sa chrániť vaše osobné údaje v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov – nariadenie (EÚ) 2016/679 (GDPR) (ďalej len „všeobecné nariadenie“). Tento dokument vás bude informovať o tom, akým spôsobom sa budeme venovať vašim osobným údajom pri interakcii s nami, vrátane návštevy našich webov. Taktiež vám oznamuje vaše práva týkajúce sa vašich osobných údajov.

Integrita dát a zabezpečenie
Spoločnosť webmario * používa štandardné bezpečnostné opatrenia na ochranu proti strate, zneužitiu a / alebo zmenám dát umiestnených na našich serveroch. Vykonávame vhodné opatrenia a procesy, napríklad šifrovanie pri prenose určitých citlivých informácií, ktoré nám pomôžu udržať vaše informácie v bezpečí a udržať si ich kvalitu. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom zabezpečenia na našich stránkach, môžete nás kontaktovať na gdpr@webmario.cz

Dôvody pre použitie vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje ukladáme a spracovávame na základe týchto oprávnených záujmov: (a) pochopenie toho, ako naši zákazníci využívajú naše služby; (B) aktualizovanie našich záznamov; (C) rozvíjanie našich služieb a rozvíjanie nášho podnikania; (D) definovanie zákazníkov / používateľov pre naše služby. (E) umožniť našim zákazníkom / užívateľom využívať naše služby v rozsahu v akom sa je spoločnosť webmario zaviazala plniť.

Zber dát a ich využitie
Webmario * vám umožňuje dobrovoľne nám poskytnúť kontaktné informácie prostredníctvom našich webových portálov. Informácie, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú predovšetkým vašu emailovú adresu, ďalej to môže byť vaše meno, adresa a bankové spojenie. Pri využívaní našich služieb ďalej zhromažďujeme vaša IP adresy. Ak sa rozhodnete nám poskytnúť ďalšie osobné údaje (napr. Informácie o vašom pohlavia alebo približnom veku), tieto budú využité pre generovanie relevantnějšího obsahu elektronických informácií typu (newsletter a pod). webmario nezbiera, nezhromažďuje ani neukladá informácie o vašej kreditnej karte. Ak nás kontaktujete, môžeme zaznamenávať vašu komunikáciu s nami, aby sme vám mohli lepšie pomôcť a vyriešiť prípadné problémy. Ak nechcete prijímať e-maily od spoločnosti webmario *, môžete sa kedykoľvek odhlásiť z odberu zadarmo z vášho účtu, prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom emailovej komunikácie na gdpr@webmario.cz. Táto forma odhlásenia odberu vyhovuje článku 7 bod 3 všeobecného nariadenia. Používame štandardné opatrenia v oblasti priemyslu, vrátane administratívnych, technických a fyzických záruk, ktoré pomáhajú chrániť osobné údaje pred stratou, krádežou, zneužitím a neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenami či zničením.

Konkrétne oprávnené záujmy na uchovávanie konkrétnych osobných údajov

  • Emailovú adresu uchovávame, keďže ide o kľúčový údaj pre to, aby spoločnosť webmario mohla plniť svoje záväzky voči vám. Nutnosť uchovávať vašej emailovú adresu vyplýva priamo z činnosti, vďaka ktorej ste sa u naši spoločnosti registrovali.
  • Meno, priezvisko, adresu a bankové spojenie spoločnosť webmario uchováva len v prípade, že tieto informácie dobrovoľne vyplníte vo svojom užívateľskom účte, ktorý ste si na stránkach založili. Tieto údaje spoločnosť webmario používa iba pre realizáciu prevodu finančných prostriedkov vo váš prospech.
  • IP adresu uchovávame pre zisťovanie polohy, pre prípady riešenie prípadných sporov vo veci porušenia VOP a pre udržiavanie našej databázy relevantnou.
  • Informácie zaslané vaším prehliadačom uchovávame iba pre zaisťovanie anonymizovaných štatistík.
  • Ak sa dobrovoľne rozhodnete nám dať ďalšie osobné údaje prostredníctvom dotazníkového šetrenia, budú tieto informácie použité výhradne na účely relevantnějšího obsahu.

Vaše práva
Za určitých okolností máte práva týkajúce sa vašich osobných údajov podľa všeobecného nariadenia.
Máte právo obrátiť sa na našu spoločnosť so žiadosťou o informáciu, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto údajom a k informáciám podľa článku 15 všeobecného nariadenia. Ďalej máte právo na opravu či doplnenie osobných údajov (článok 16 všeobecného nariadenia), právo na vymazanie (článok 17 všeobecného nariadenia), právo na obmedzenie spracovanie (článok 18 všeobecného nariadenia), právo na prenosnosť údajov (článok 20 všeobecného nariadenia) a právo na námietky (článok 21 všeobecného nariadenia).

Ak si prajete uplatniť niektorá z vašich práv, kontaktujte nás na adrese gdpr@webmario.cz
Za prístup k vašim osobným údajom nebudete musieť platiť žiadne poplatky (ani za uplatnenie akýchkoľvek iných práv). Môžeme však účtovať primeraný poplatok, ak je vaša žiadosť zjavne neopodstatnená, neprimeraná alebo neprimerane / zámerne často opakovaná. Za týchto okolností môžeme tiež odmietnuť vašej žiadosti vyhovieť.

Čo budeme potrebovať od vás
Možno bude potrebné vyžiadať si od vás konkrétne informácie, ktoré nám pomôžu potvrdiť vašu totožnosť a zabezpečiť si právo na prístup k vašim osobným údajom (alebo k výkonu akéhokoľvek vášho iného práva). Ide o bezpečnostné opatrenie, ktoré zabezpečia, že osobné údaje nebudú zverejnené žiadnej osobe, ktorá nemá právo je obdržať. Môžeme vás tiež kontaktovať a požiadať o ďalšie informácie týkajúce sa vašej žiadosti o urýchlenie našej odpoveďi.

Ako dlho budeme uchovávať vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje uchovávame iba tak dlho, kým to bude nevyhnutné na splnenie účelu, na ktoré sme ich zhromažďovali, okrem iného s cieľom splniť legislatívne a účtovných požiadaviek. Na určenie príslušnej doby uchovávania osobných údajov považujeme výšku, povahu a citlivosť osobných údajov, potenciálne riziko poškodenia neoprávneným použitím alebo zverejnenie vašich osobných údajov, účely, na ktoré spracovávame vaše osobné údaje a či tieto ciele môžeme dosiahnuť inými spôsobmi. V niektorých prípadoch môžete požiadať o zmazanie údajov.

Zdieľanie a zverejňovanie informácií
webmario * nebude bez vášho súhlasu predávať, zverejňovať ani prenajímať žiadne osobné údaje. Osobné údaje môžeme zdieľať v úplne výnimočných prípadoch, ako sú napr. Mimoriadne udalosti na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti našich zamestnancov, našich zákazníkov alebo akékoľvek iné osoby. Ďalej môžeme zverejniť osobné údaje jednotlivca v reakcii na požiadavky oprávněných verejných orgánov vrátane požiadaviek na zabezpečenie národnej bezpečnosti alebo vymáhanie práva.

Cookies
webmario používa na svojich internetových stránkach cookies. Tieto súbory cookie sú uložené v prehliadači na účely uchovávania záznamov. Pomocou technológie cookie môžeme sledovať a zhromažďovať informácie o vašom počítači a softvéru, keď navštívite naše stránky alebo keď používate naše služby. Tieto informácie sú automaticky zhromažďované a môžu zahŕňať okrem iného: (i) adresu vášho internetového protokolu ( „IP“); (Ii) doménový server; (Iii) typ počítača; (Iv) váš operačný systém; (V) typ prehliadača a jazyk prehliadača; (Vi) časy prístupu; (Vii) zobrazenej stránky a dĺžka strávená na stránke; (Viii) adresy odkazov na webové stránky; a (ix) ďalšie informácie o vašom správaní na našich webových stránkach (spoločne „dáta o prevádzke“). Dáta o prevádzke sú anonymné informácie, ktoré vás osobne neidentifikujú. Údaje o prevádzke nám pomáhajú navrhnúť a usporiadať naše webové stránky užívateľsky prívetivým spôsobom a neustále vylepšovať naše weby tak, aby lepšie vyhovovali potrebám užívateľov. webmario * tiež analyzuje dáta pomocou Google Analytics. Všetky zhromaždené údaje budú použité iba v súhrnnej podobe a nebudú obsahovať žiadne osobné údaje. Môžete nastaviť váš webový prehliadač tak, aby cookies odmietol. Používateľovi, ktorý neakceptuje súbory cookies z našich webov, nebude spoločnosť webmario trade * s.r.o. schopná zabezpečiť prístup k užívateľskému účtu ani zaistiť bezproblémové fungovanie stránok.

Zasielanie údajov mimo EÚ
WEBMARIO* nepredáva vaše osobné údaje mimo EÚ.® Halló IT - Copyright 2023 webmario* Všetky práva vrátane práv na duševné vlastníctvo sú vyhradené. Technické údaje sa môžu zmeniť. Možnosť dodania závisí od dostupnosti. Všetka zodpovednosť za úplnosť, aktuálnosť a správnosť údajov a ilustrácií sú vylúčená. Označenia použité môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušného výrobcu a ich použitie tretími stranami môže byť porušením práv vlastníka. WM
M