Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy.

Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy.Právo na odstúpenie od zmluvy sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami webmario-trade * s.r.o. a umožňuje odstúpenie od zmluvy v zmysle ustanovenia českého práva § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občiansky zákonník v 14 dňovej lehote podľa tohto poučenia iba kupujúcemu spotrebiteľovi.Platné Obchodní podmínky webmario-trade* najdete https://www.webmario-trade.cz. Toto poučení se vztahuje pouze na smlouvy uzavřené způsobem mezi společností webmario-trade* s.r.o. jako prodávajícím a kupujícím spotřebitelem, tak jak je vymezen v ustanovení § 419 občanského zákoníku.

1. Právo odstúpiť od zmluvy

1.1 Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

1.2 Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezmete tovar.

1.3 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať Webmario-trade * sro, Technická 1902/2, 160 00 Praha 6, formou jednostranného právneho rokovaní (napríklad listom, faxom alebo e-mailom) https: // www.webmario-trade.cz/o-spolecnosti. Môžete použiť vzorové tlačivozobraziť“ pre odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinnosťou.

1.4 Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenia od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1 Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný).

Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili (a) pre pôvodnej transakcii, ak ste výslovne neurčil (a) inak. Spoločnosť webmario-trade.cz však preferuje, aj s ohľadom na rýchlosť vybavenia, vrátenie formou bankového prevodu na Váš účet. V žiadnom prípade sa Vám nevzniknú ďalšie náklady. Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru alebo preukážete-li, že ste tovar odoslal (a) späť, podľa toho, čo nastane skôr.

2.2 Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, pošlite späť alebo je odovzdajte na ktorejkoľvek z našich pobočiek. Úplný zoznam pobočiek nájdete http://www.webmario-trade.cz. Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní. Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru. Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti ..® Halló IT - Copyright 2023 webmario* Všetky práva vrátane práv na duševné vlastníctvo sú vyhradené. Technické údaje sa môžu zmeniť. Možnosť dodania závisí od dostupnosti. Všetka zodpovednosť za úplnosť, aktuálnosť a správnosť údajov a ilustrácií sú vylúčená. Označenia použité môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušného výrobcu a ich použitie tretími stranami môže byť porušením práv vlastníka. WM
M